Servan Schreiber - Anti-kanker 2

  • Het boek 'Anti-kanker' van Dr. David Servan Schreiber beschrijft de rol van voeding-, stress- en andere leefstijlfactoren bij kanker.

December 2007
‘Antikanker’: Servan - Schreiber's nieuwe boek over de preventie van kanker (vervolg)

Servan - Schreiber: Kanker niet erfelijk bepaald

Hij komt tot de bevinding dat kanker voor circa 15% erfelijk bepaald is. Dat betekent dat in 85% van de gevallen invloeden vanuit de omgeving, voedingsgewoontes en zelfs psychische stress een belangrijke rol spelen bij het tot ontwikkeling komen van kanker. Gevraagd naar bewijzen wijst Servan - Schreiber naar onderzoek gedaan bij geadopteerde kinderen. Zij blijken hetzelfde risico op kanker te lopen als hun adoptie-ouders. Borstkanker is een ander voorbeeld. In China komt in bepaalde regio’s weinig borstkanker voor. Na emigratie naar San Francisco is het aantal gevallen van borstkanker bij deze groep vergelijkbaar met dat van de oorspronkelijke bevolking van de regio San Francisco. Ook zijn er studies die aantonen dat draagsters van de genen BRCA 1 en 2, die na 1940 geboren zijn een drie maal hoger risico op borstkanker lopen dan zij die voor 1940 zijn geboren.

Is 1940 een breekpunt?

Na 1940 verandert de westerse levensstijl. Het milieu wordt meer belast met kankerverwekkende chemische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen. Een tweede factor vormt de voeding; de westerse mens voedt zich sinds de helft van de vorige eeuw meer met vet, suiker en vlees. Servan - Schreiber, die suiker als een groeifactor voor kanker beschouwt, becijfert dat het suikerverbruik sinds 1830 met een factor veertien is toegenomen. Anno 2000 consumeert de westerse mens zo’n 70 kilogram suiker per jaar. Industriële voedingsmiddelen zoals margarines, die bol staan van omega-6 vetzuren, werden pas op grote schaal na 1940 geïntroduceerd. Ook de kwaliteit van vlees, melkproducten en eieren is sindsdien veranderd; deze producten bevatten nog nauwelijks omega-3 vetzuren.

Veranderde voeding en kanker

In “Antikanker” gaat Servan - Schreiber dieper in op resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat erop wijst dat er een verband bestaat tussen de veranderde samenstelling van de voeding en de toename van kanker. In tegenstelling tot wat veel mensen aannemen is de toename van kanker maar gedeeltelijk te verklaren door de toenemende vergrijzing. Jaarlijks stijgt het aantal gevallen van kanker bij jongeren onder de 15 jaar met 1,3%. De toename van kanker gaat in de westerse wereld hand in hand met de epidemische toename van zwaarlijvigheid. Door de veranderde samenstelling van de melk van zuigelingen – en dat geldt ook voor de moedermelk – is de omvang van vetweefsel bij kinderen onder de een jaar de laatste twintig jaar verdubbeld in de Verenigde Staten.

Anti-kanker: Hoopgevende ontwikkelingen

Servan - Schreiber kan gelukkig ook op een positieve ontwikkeling wijzen. In 1971 was Judah Folkman de eerste arts die erop wees dat kanker waarschijnlijk alleen kan groeien als zich kleine bloedvaatjes hebben ontwikkeld om het gezwel te voeden en van zuurstof te voorzien. Dit verschijnsel wordt angiogenese genoemd. Lange tijd werd Folkman niet serieus genomen door de medische wereld. Tegenwoordig worden zijn opvattingen echter breed gedeeld. Talloze laboratoria zijn nu naarstig op zoek naar stoffen die de vorming van nieuwe bloedvaten kunnen blokkeren. Servan - Schreiber meldt dat in de natuur planten voorkomen, die een anti-angionetisch effect hebben, dus de nieuwvorming van bloedvaatjes tegengaan. Deze middelen zouden kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de gangbare therapie. Hij verwijst in dit verband naar de positieve gezondheidseffecten van groene thee, curcuma (geelwortel) en frambozen. Mogelijk verklaart het gebruik van dergelijke voedingsstoffen de betrekkelijk lage frequentie van sommige vormen van kanker in bepaalde ontwikkelingslanden.

Bij de vraag waarom er nog niet grootschalig onderzoek wordt gedaan naar dergelijke voedingsstoffen wijst Servan – Schreiber erop dat dergelijk onderzoek voor de farmaceutische laboratoria niet interessant is, omdat op in de natuur voorkomende stoffen geen octrooi kan worden aangevraagd en dus geen winst kan worden gemaakt.

Advies van Servan - Schreiber

Hij adviseert niet te wachten op wondermiddelen, noch om afstand te nemen van de reguliere geneeskunde, die grote vooruitgang heeft geboekt bij de behandeling van veel vormen van kanker. Neem het heft in eigen handen en stimuleer de natuurlijke afweermogelijkheden van het lichaam en de geest. De vraag of de strijd tegen kanker een individuele aangelegenheid is beantwoordt Servan – Schreiber met een resoluut “pas du tout!” Hij pleit ervoor dat overheden meer hun verantwoordelijkheid nemen en zich diepgaand gaan bezinnen op mogelijk schadelijke effecten die de huidige productiewijzen in landbouw en veeteelt hebben op de gezondheid van mens, dier en milieu.

Dit webartikel is gebaseerd op recente interviews met Dr. Servan - Schreiber in de Franse media en werd samengesteld door Bob van Niekerk, algemeen geriater en initiatiefnemer van Cardio Coaching – praktijk voor Hartcoherentie te Diepenheim.


 
Reactie plaatsen