*

Er staat niets tussen mij en mijn Schepper;
God, de Allerhoogste.

Verklaring van Hendrik Herman

"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God." 

Bijbel Johannes 1:1


Ik, Hendrik Herman, ben als levend mens volledig vrij op aarde gekomen en ik ben dat nog steeds. Er staat niets of niemand tussen mij en mijn Schepper; God, de Allerhoogste. Dat betekent dat noch een ander levend mens, noch enig natuurlijk persoon of rechtspersoon jurisdictie heeft over mij. Ik ben de enige bestuurder van “mijn” natuurlijk persoon.


Ik verduidelijk dit graag als volgt.


Herroeping

Hierbij herroep ik elke instemming met het legale vermoeden dat ik, de levende mens met de van zijn ouders gekregen namen Hendrik Herman, op 1 februari 1959 ter aarde gekomen als kind van Harmen Hendrik van de familie Fransen - Wilmink en Plonia Jacoba van de familie Schaap - Naaborg, de natuurlijk persoon Hendrik Herman Fransen (en alle mogelijke andere schrijfwijzen van die naam) met Burgerservicenummer 060166277, ben. Ik herroep bovendien elke stilzwijgende en elke mogelijk andere onbewuste instemming mijnerzijds met iedere claim die de 'overheid', gebaseerd op dit ‘rechtsvermoeden’, op mij als levende mens legt.

 

Ik bén een mens en ik héb een natuurlijk persoon.

Ontbinding

Zouden er een of meerdere  contracten bestaan tussen "mijn" natuurlijk persoon en de overheid, dan zijn die van mijn kant, als mens die de natuurlijk persoon doet 'handelen', stilzwijgend en onbewust tot stand gekomen. Ik heb daarbij nooit mijn wil nadrukkelijk geuit en ook niet kúnnen uiten, doordat ik nooit alle informatie over deze contracten heb gekregen. Ik heb zelfs niet eens informatie ontvangen die erop duidde dat ik überhaupt in contract wás. Gezien het feit dat ik bij de totstandkoming van die contracten dus ernstig ben misleid, ontbind ik ze met terugwerkende kracht tot het moment dat ze in 'werking' zijn getreden. Ze zijn nietig.


Voorwaarden

Ik handel als mens in contracten met andere mensen, en - indien en wanneer ik dat kies - ten behoeve van en in de rol van natuurlijk persoon in contracten met andere 'natuurlijk personen' en 'natuurlijk personen' als vertegenwoordiger van 'rechtspersonen'. Als zodanig sluit ik alleen contracten gebaseerd op wederzijdse wilsovereenstemming, en uitsluitend indien mijn wil en mijn wilsuiting gebaseerd zijn op volledige en juiste informatie over het onderwerp van de overeenkomst.


Beschikking

Daarnaast bevestig ik dat ik als levende mens, en ik alleen, beschik over de natuurlijk persoon Hendrik Herman Fransen (en alle mogelijke andere schrijfwijzen van die naam), al dan niet gekoppeld aan het Burgerservicenummer 060166277. Ik trek elke machtiging in die ik zou hebben gegeven aan welk ander mens, aan welke natuurlijk persoon of aan welke instantie dan ook om te handelen namens de natuurlijk persoon Hendrik Herman Fransen (en alle mogelijke andere schrijfwijzen van die naam). Als mede-schepper van de fictie ‘overheid’, en daarmee als mede-eigenaar hiervan, heb ik als levende mens, en ik alleen, de beschikking over de hiervoor genoemde natuurlijk persoon.


Ik ben een vrij mens en ik leef bij slechts één gouden leefregel, namelijk dat mijn vrijheid andere mensen niet schaadt (‘do no harm’).


Voor meer informatie verwijs ik naar mijn blog Oproep aan de mens en naar mijn YouTube-kanaal. Op dit kanaal kun je met eigen ogen vaststellen dat ik een levende mens ben.