• Het spijt me enorm, maar in verband met de lengte van de wachtlijst is het momenteel niet mogelijk om nieuwe patiënten aan te nemen.

Visie

Om veel meer mensen te kunnen helpen ben ik bezig een behandelcentrum te creëren waar mensen met kanker die dat wensen de beste aanvullende behandelingen kunnen krijgen die wereldwijd voor handen zijn. Dit centrum zal de naam Diamant dragen. In centrum Diamant wordt op basis van onderzoek (medisch dossier, vragenlijsten, haar-, bloed-, urine- en speekseltesten) met de cliënt gezocht naar de beste combinatie van reguliere en alternatieve behandelingen. Het reguliere gedeelte van het programma wordt in het ziekenhuis uitgevoerd, het alternatieve gedeelte in centrum Diamant.

Wil je mij ondersteunen? Ik stel dat enorm op prijs

Nieuws van ons Behandel Centrum
Vul hier je naam en emailadres in en ik breng je als allereerste op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen van mijn behandel centrum
Wij hebben ook een hekel aan spam


De realisatie van centrum Diamant

Fase 1 – 2014/2015

Informatie delen en netwerk opbouwen De eerste fase staat in het teken van het delen van informatie om patiënten, naasten, therapeuten en artsen te ondersteunen in het samenstellen van een optimale totaal-aanpak:

 • Het schrijven van een Handboek Kanker - Hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt combineren.
 • Het geven van gratis webinars waarin deskundigen hun kennis omtrent alternatieven bij kanker delen.
 • Het opbouwen van een netwerk van professionals die in samenwerkingsverband de beschreven programma-onderdelen kunnen uitvoeren.
 • Continue research naar de meest effectieve combinatie van alternatieve behandelstrategieën.
 • Financiële ondersteuning van centrum Diamant door de Diamond Foundation. Deze stichting ziet toe op een goede besteding van inkomsten uit Transfer factor ten behoeve van centrum Diamant.

Stand van zaken (januari 2015)

Het Handboek Kanker is begin november 2014 uitgekomen en te koop in alle boekwinkels in NL en België.

Sinds 2014 gaf ik tientallen gratis webinars. De meeste hiervan waren binnen enkele uren volgeboekt met 100 deelnemers of meer. Wil je ook zo'n webinar volgen? Geef je op voor de nieuwsbrief.

Een veertigtal mensen heeft tijdens het schrijven van het Handboek feedback gegeven, waaronder meerdere experts bij kanker. Met enkele van deze experts ontstaat nu een vorm van samenwerking. Het ligt in de bedoeling om deze samenwerking en onderlinge afstemming in 2015 uit te bouwen ten dienste van het centrum (zie fase 2 hier onder).

De stichting Diamond Foundation is in 2014 opgericht en wijst momenteel maandelijks €800 toe voor de realisatie van centrum Diamant!

Fase 2 – 2015/2016

Behandelprogramma’s beschikbaar maken De tweede fase staat in het teken van het creëren van een samenwerkingsverband van professionals die invulling geven aan de in het Handboek beschreven programma-onderdelen.

 • Een patiënt kan een intake aanvragen bij het centrum.
 • Op basis van uitgebreide intaketesten wordt een voorstel gedaan voor een combinatie van alternatieve en reguliere therapieën.
 • Voor de uitvoering van de verschillende programma-onderdelen bezoeken de patiënten de betrokken professionals in hun afzonderlijke praktijken in Nederland.
 • De samenwerking met de experts en hun onderlinge afstemming wordt uitgebouwd.
 • Er wordt een voorlichtingsboek geschreven waarin de behandelingen van centrum Diamant in detail worden beschreven. Noot: Het reguliere gedeelte van de behandelingen wordt in het ziekenhuis uitgevoerd, het alternatieve gedeelte door de professionals van centrum Diamant.

Fase 3 – 2016/2018

Behandelprogramma’s uitbouwen De derde fase staat in het teken van het verder ontwikkelen van de aangeboden programma's en het ontwikkelen van trainingsprogramma's voor artsen en verpleegkundigen om samenwerking met regulier te optimaliseren. Mogelijk kan op termijn een fysiek behandelcentrum worden gerealiseerd waar intake en behandelprogramma's op één plek worden aangeboden.

 • Het publiceren van een voorlichtingsboek over de preciese werkwijze van centrum Diamant.
 • Er worden (online) tools ontwikkeld ter ondersteuning van de verschillende programma-onderdelen van Centrum Diamant.
 • Er wordt een start gemaakt met een trainingsprogramma voor artsen/hulpverleners die meer kennis willen verwerven over alternatieve behandelingen van kanker en/of die willen samenwerken.
 • Er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een preventief programma.

Fase 4 – 2018 en verder

Meer centra De vierde fase staat in het teken van het laten ontstaan en ondersteunen van nieuwe centra in binnen- en buitenland en het opbouwen van een (internationaal) kennisnetwerk.

 • De capaciteit van behandelcentrum Diamant wordt uitgebouwd.
 • Er worden trainingsprogramma’s aangeboden aan artsen/hulpverleners die meer kennis willen verwerven over alternatieve behandelingen van kanker en/of die meer willen samenwerken.
 • Mensen die een vergelijkbaar centrum op willen zetten worden ondersteunt dit te realiseren (doel: één centrum per provincie).
 • Nieuwe centra kunnen de financieringsconstructie van centrum Diamant ook overnemen (door middel van een stichting zoals de Diamond Foundation).
 • Het bouwen aan een (internationaal) expertise-netwerk.

De behandeling

Het behandelprogramma van Centrum Diamant gaat bestaan/bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Het alternatieve gedeelte van de behandeling

 • Op basis van bloedonderzoek, haartesten en neurotransmitter-onderzoek wordt bepaald welke combinatie van supplementen de natuurlijke afweer kan versterken.**
 • Middels een hartslag variabliteitsmeter (continue meting gedurende drie dagen in de thuissituatie) wordt vastgesteld wat de herstelcapaciteit van de cliënt is en wat kan helpen om deze herstelcapaciteit te verhogen.**
 • Er wordt een mix van kankerdodende en immuunversterkende stoffen (niet-giftige chemo’s) voorgesteld om de kanker te bestrijden.*
 • Middels een per cliënt afgestemd behandelprotocol wordt het elektromagnetische veld van het lichaam versterkt.*
 • Relevante geestelijk-emotionele blokkades worden in kaart gebracht en aangepakt.*
 • Afhankelijk van de specifieke situatie worden behandelingen ingezet om de bijwerkingen van chemo en bestraling tegen te gaan en/of andere symptomen te verlichten.*
 • Zolang zorgverzekeraars bepaalde onderzoeken en/of behandelingen niet vergoeden wordt de cliënt die het niet kan betalen ondersteund om één en ander financieel te realiseren.**
 • Alle genoemde punten worden in overleg behapbaar in de tijd uitgezet.

* Deze punten worden toegelicht in mijn Handboek kanker ** Deze punten worden toegelicht in mijn Handboek Diamant (uitgave in de loop van 2016).

2. Het reguliere gedeelte van de behandeling

 • Het reguliere gedeelte van behandeling wordt door artsen in het ziekenhuis uitgevoerd. De keuze voor een operatie, chemotherapie of andere reguliere behandeling ligt altijd in handen van de patiënt en zijn behandelend specialist, niet bij Centrum Diamant. Op verzoek van de patiënt kan er wel met precisie geneeskunde (bloed- en receptortesten) worden ingeschat welke reguliere en alternatieve behandelingen de meeste kans van slagen hebben. Desgevraagd wordt met de behandelende artsen in het ziekenhuis overlegd.

Wil je mij ondersteunen? Ik stel dat enorm op prijs

Neem contact op voor meer info

Kijk hier voor onze contactgegevens